Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Jídelna - provozní řád

Tento provozní řád je platný ve školním roce 2021 / 2022 a vyplývá ze:

  • Zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropské ho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
  • Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygien.požadavcích na stravovací služby…..

Každý strávník se ve vlastním zájmu seznámí s těmito provozními podmínkami ŠJ. Objednáváním stravy se zavazuje tyto podmínky dodržovat a respektovat. Za nedodržení podmínek může být strávník ze stravování vyloučen. Informace ohledně stravování podá vedoucí ŠJ p. Lohrová.

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 – 3. Žáci, kterým je 6 let, jsou zařazeni
do 1. věkové kategorie.

  • 1. věková kategorie ...... 7 – 10 let ...... cena za 1 oběd ….. 30,- Kč
  • 2. věková kategorie ….. 11 – 14 let ….. cena za 1 oběd ….. 32,- Kč
  • 3. věková kategorie ..… 15 a více let …. cena za 1 oběd ..… 34,- Kč

Cizí strávníci, mají k ceně za potraviny, připočteny ještě režijní a mzdové náklady. Cena 1 oběda pro cizí stravníky vydávaného do jídlonosičů činí 70,- Kč. Cena stravného se u všech kategorií může během školního roku navýšit (příčina – nárůst cen potravin, DPH a podobně).

Všichni žáci bez ohledu na státní občanství mají nárok na oběd ve školní jídelně, pokud plní povinnou školní docházku v základní škole. Obědy je možné přihlásit den předem. Úhrada stravného se provádí bezhotovostním stykem (sporožiro, účet v bance), vyjímečně v hotovosti v pokladně školní jídelny. Pokladní hodiny jsou ve středu od 11,45 - 13,30 hod. Poslední dva dny v kalendářním měsíci, kdy se platí strava
na následující měsíc, jsou vždy pokladní hodiny prodlouženy a vždy jsou napsány
na vývěsce u pokladny. První den v měsíci je nutné mít již stravu uhrazenou. V případě, že tomu tak nebude, nedostane strávník oběd.

Strávníci, kteří mají prováděnou platbu účtem, jsou automaticky přihlašováni po celý školní rok. O školních prázdninách jsou obědy automaticky odhlašovány. Vyjímku tvoří prázdniny a volna předem neplánovaná, např. chřipkové prázdniny, pak jsou žáci vždy informováni prostřednictvím vývěsek a školy.

Při dnech prázdnin nebo ředitelského volna vyhlášeného ředitelem školy mají žáci odhlášené obědy. Tyto dny se nepovažují za pobyt ve škole ve vztahu k zapezpečení hmotné péče zahrnující školní stravování a žákovi nepřísluší stravování za finanční normativ (30,-Kč, 32,-Kč nebo 34,-Kč). V těchto dnech, pokud školní jídelna vaří, se mohou žáci stravovat jako cizí strávníci za 70,- Kč za jeden oběd.

V novém školním roce jsou všichni povinni se ke stravování opět přihlásit. Pokud již chodili do ŠJ, stačí telefonicky nebo e-mailem. Nepřihlášení strávníci jsou ze stravování automaticky odhlášeni. Inkaso z účtu se provádí vždy po uplynutí měsíce. Z účtu je tedy převáděna částka za projedené obědy za předcházející měsíc. V tomto případě je vždy začátkem školního roku z účtu sražena částka 800,- Kč . Tato záloha slouží k uhrazení nákupu potravin. Vyúčtování této částky se provádí při poslední platbě na konci školního roku, tedy za červen. Přeplatky se vracejí zpět na účet v červenci.

Odhlašování stravy se provádí vždy nejpozději den předem do 14.00 hod. Pokud je žák nepřítomen ve škole, je nutné mu oběd odhlásit. Pokud je žák nemocný, můžete si první den nemoci oběd vyzvednout do nádob od 10.30 do 10.55 u zadního vchodu kuchyně (vchod od hřiště). Na další dny nemoci jste povinni mu obědy odhlásit. Pokud chcete v době nemoci odebírat pro nemocného žáka obědy do jídlonosičů, máte možnost mu koupit obědy pro cizího strávníka za 70,- Kč za jeden oběd (plná cena včetně režijních a mzdových nákladů).

Odhlášení lze provést na telefonních číslech 378 027 114 nebo 378 027 123, elektronicky na e-mailové adrese LohrovaMo@zs2.plzen-edu.cz nebo elektronicky na portále Strava.cz.

Výdej obědů v jídelně je od 11.45 do 13.45 hodin. Výdej obědů do nádob pro cizí strávníky je od 10.30 do 10.55 hodin. Obědy do nádob se vydávají pouze na místě určeném tj. zadní vchod kuchyně (vchod od hřiště).

Do jídelny platí přísný zákaz vstupu osob, které nemají objednanou stravu
na příslušný den. Žáci, kteří mají zaplacené obědy, do jídelny vstupují v přezůvkách, chovají se slušně a ohleduplně. Na plynulý a bezpečný provoz dohlíží pedagogický dozor. Výdej oběda probíhá tak, že si strávník ve školní jídelně vezme příbor a podnos, na který mu kuchařka vydá polévku a hlavní jídlo. Nápoj si natočí sám z připravené nádoby. Po konzumaci oběda odloží tác a nádobí na vyhražené místo.

K prokázání úhrady stravy při výdeji obědů slouží strávníkovi identifikační nebo plzeňská karta nebo bezkontaktní čip. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene , lze mu oběd vydat pouze po ověření o zaplacení u vedoucí školní jídelny. Identifikační kartu dostane strávník při prvním přihlášení zdarma.  Plzeňskou kartu neprodáváme (kupuje se u PMDP). Plzeňskou kartou nelze obědy platit! Každý strávník je seznámen, jak s kartou nebo čipem zacházet. Ztrátu karty nebo čipu je nutné neprodleně hlásit. Při ztrátě či zničení karty zaplatí strávník za vydání nové kartičky nebo čipu 40,- Kč. Při ztrátě či zničení čipu zaplatí strávník za vydání nového čipu 115,- Kč. Není přípustné poškozené karty vkládat do snímače. Snímač je drahé zařízení a jakékoliv prokazatelně vědomé poškození bude mít za následek vymáhání nákladů na jeho opravu.

Problémy nebo své připomínky (např. k pokrmům, chodu jídelny …) strávník nebo rodiče hlásí u vedoucí školní jídelny.

Co je třeba provést při ukončení stravování?

Rodiče nebo starší žáci přijdou do pokladny, kde vedoucí ŠJ nahlásí ukončení stravování a současně vrátí identifikační kartu nebo bezkontaktní čip (jsou majetkem školy). Zvláště strávníky hradící stravu účtem, upozorňujeme, že jsou přihlášeni na celý školní rok a pokud se ze stravování neodhlásí, jejich přihláška trvá. Pamatujte na to, že pokud dítě odchází ze školy, je třeba o tom informovat nejen školu, ale i školní jídelnu.

Vyhotovila : Lohrová Monika, ved. školní jídelny

 

Platný a účinný od 15. 08. 2021

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Ředitelské volno

Vážení rodiče, z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2.ZŠ

 

Aktuální informace k platbám ŠD na 2. pololetí naleznete zde.

ŠD

Aktuální informace týkající se kroužků ŠD naleznete zde.

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

se dozvíte z tohoto letáku

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

najdete v tomto dokumentu

Stravování na SOU

pro budoucí 2.B a 2.C je popsáno v těchto dvou dokumentech:
Soubor 1
Soubor 2

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

 

Vážení rodiče,
z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2. ZŠ

  

Rychlé kontakty

design by SITMP