Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Informace k zápisu budoucích prvňáčků, který se koná
bez osobní přítomnosti žáků 
4. 4. 2020 od 9:00 do 14:00 hod.

Vážení rodiče,
těší nás, že jste si vybrali právě naši školu.
Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Před vlastním zápisem bude spuštěna ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 8:00 hod do 19:00 hod elektronická registrace, kterou můžete provést z domova, z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení s připojením na internet.

Odkaz na přihlašovací formulář

Návod na vyplnění elektronické registrace

Na základě této elektronické registrace vám bude přiděleno registrační číslo (které následně obdržíte také e-mailem, který jste během registrace vyplnili). Toto číslo si dobře uchovejte. Vaše dítě je pod ním vedeno a objeví se na zápisovém listu.

! Prosíme o důkladnou kontrolu údajů, které do el. přihlášky vyplňujete (tel. číslo, e-mail, atd.), na základě kterých vás můžeme následně kontaktovat !

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutno vyplnit žádost o odklad a poslat (či přinést) doporučující posudky z vyšetření ve školském poradenském zařízení a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádáme rodiče, kteří jsou v karanténě, aby toto škole telefonicky (e-mailem) oznámili a zápisový list dodali okamžitě po skončení karantény.
Elektronickou registraci ovšem i tak provést musíte!

Dokumenty k zápisu

Zápisový list (PDF)

 • Případné dotazy k vyplnění zápisových listů - Pá 3. 4. 2020, 9 hod až 12 hod na čísle 378 027 115

Žádost o odklad (PDF)

Způsoby podání žádosti k zápisu (PDF)

 • Vyplněné žádosti zasílejte
  • 1. datovou schránkou školy - br2mv8d (předmět zprávy "ZÁPIS")
  • 2. e-mailem s platným elektronickým podpisem (předmět zprávy "ZÁPIS")
  • 3. poštou na adresu školy (datum odeslání nejdříve 2. 4. 2020)
  • 4. do schránky, která bude umístěna v hale školy (řiďte se časovým harmonogramem elektronické registrace)

Kritéria školy pro přijímání žáků 1. ročníků (PDF)

Směrnice pro rozdělování žáků do 1. tříd (PDF)

V týdnu od 6. do 10. 4. 2020 potvrdí škola e-mailem nebo telefonicky přijetí daných žádostí.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 2. ZŠ bude zveřejněn pod registračními čísly nejpozději do 15. 5. 2020 na dveřích školy a na webových stránkách.

 


 

Vážení rodiče, uvedená doporučení Vám mohou pomoci posoudit, zda je Vaše dítě optimálně připraveno na školní docházku.


Co by mělo umět dítě, než půjde do 1. třídy:

 • Zná své jméno a příjmení, ví, jak se jmenují jeho rodiče a sourozenci.
 • Umí se obléknout, převléknout a obout si boty.
 • Umí uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam správně patří.
 • Dovede správně držet tužku a pastelky a kreslit s nimi.
 • Pozná barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dodržuje hygienu.
 • Poslouchá vyprávění druhého se zájmem a v klidu.
 • Umí zarecitovat básničku a zazpívat písničku.
 • Sleduje pozorně pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich s rodiči.
 • Uposlechne pokyny dospělého.
 • Umí pozdravit, poprosit, poděkovat, slušně se chová k dospělým i k dětem.

Předškoláčkům a jejich rodičům přejeme šťastnou cestu k zápisu i do školy!

Optimální připravenostNedostačující připravenost
Dítě se vyjadřuje ve větách a jednoduchých souvětích.
Schopnost konverzace s dospělými, spontánní popis dějů, poznatků, úvah.
Klade otázky.
Umí vyprávět o rodině.
Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí.
Orientace v okolí, zná svoje jméno, svoji adresu, jména rodičů.Nezná základní údaje o svém okolí.
Má rozvinuté základy logické paměti, umí počítat s pochopením, chápe vztah menší - větší, více - méně.Nedovede počítat, chybný úsudek.
Vyspělost v grafickém projevu – umí napodobit jednoduché písmo, zná několik tiskacích písmen.
Umí popsat, co nakreslilo.
Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou.Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy.Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod vedením.Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.
Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je hádavé, agresivní.
Samostatnost, umí se samo obléknout, najíst, udržuje si pořádek, správně plní úkoly, chce být užitečné.
Započaté práce se snaží dokončit.
Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž.
Dokáže vyhovět pokynům dospělých, i když jsou pro ně nemilé, chápe jejich nutnost.Neposlušné, odmítá vyhovět.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Nové informace k zápisům

na nadcházející školní rok se dozvíte v tomto článku.

ŠD - informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

Vážení rodiče, přečtěte si prosím tento dopis.

Dopis rodičům

Vážení rodiče, přečtěte si prosím tento dopis.

! Úkoly zadané žákům

na období uzavření školy najdete v tomto článku.

! Informace k uzavření školy a formuláři OČR
v tomto článku.

 

Informace k zápisu
do 1. tříd

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy

Nabídku letošních příměstských táborů najdete v tomto letáku.

V sekci užitečné odkazy

byly umístěny informace k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia.

Změna času PPP

Pedagogicko-psychologické poradenství (1x měsíčně) - změna času konzultací - nově 13:00 - 15:00 hod.

Upozornění

Od 1. 9. 2019. dochází ke změnám v ceníku pronájmu sportovního areálu a tělocvičny. Více informací zde.

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP