Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány zejména ředitelem školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence. ŠPP úzce spolupracuje s třídními učiteli, netřídními učiteli a s asistenty pedagoga. Další poradenské služby ŠPP zajišťuje ve spolupráci se školským poradenským zařízením (ŠPZ), tedy s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), popř. se speciálně pedagogickým centrem.

Rodiče si mohou sjednávat schůzku telefonicky nebo e-mailem. V případě potřeby dojednání konzultace s PPP na půdě školy se rodiče obrátí na výchovnou poradkyni. Žáci se na pracovníky ŠPP obrací se svými problémy většinou o přestávkách.

K hlavním cílům ŠPP patří udržení příznivého klimatu na škole, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence a řešení vzdělávacích a výchovných problémů.

Pracovníci ŠPP + kontakty

Mgr. Jaroslava Kuklová – ředitelka školy
E-mail: kuklovaja@zs2.plzen-edu.cz
Telefon: 378 027 116

Mgr. Monika Kurková – výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky
E-mail: kurkovamo@zs2.plzen-edu.cz
Telefon: 378 027 115

Mgr. Alice Patejdlová – školní metodik prevence
E-mail: patejdlovaal@zs2.plzen-edu.cz
Telefon: 378 027 113

Pracovník ŠPZ

Mgr. Martin Kovář
E-mail: martin.kovar@pepor-plzen.cz
Telefon: 377 468 145

Činnost našeho školního poradenského pracoviště je zaměřeno na:

 • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, rodičům a pedagogům
 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání a zdravý vývoj žáků
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • péči o žáky nadané a mimořádně nadané
 • vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci rizikových forem chování
 • řešení výukových a výchovných obtíží
 • intervenci při aktuálních problémech
 • organizaci preventivních programů
 • kariérové poradenství
 • práci se třídními kolektivy
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • metodickou podporu asistentů pedagoga
 • posilování spolupráce a komunikace mezi školou, rodiči a spolupracujícími subjekty

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Třídní aktivy

proběhnou v úterý 16. 5.
od 16:00 pro 1. stupeň a 
od 16:30 pro 2. stupeň

Zápis ukrajinských dětí

informace k zápisu najdete
v tomto článku

Kroužek Aj

Z důvodu dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Vodňanské, odpadá až do odvolání středeční kroužek angličtiny. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP