Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Informace k zápisu budoucích prvňáčků, který se koná bez osobní přítomnosti žáků
10. 4. 2021 od 9:00 do 14:00 hod.

Vážení rodiče,
těší nás, že jste si vybrali právě naši školu.
Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Před vlastním zápisem bude spuštěna ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 8:00 do 18:00 hod elektronická registrace, kterou můžete provést z domova, z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení s připojením na internet.

Zde bude zveřejněn odkaz, který zpřístupní přihlašovací formulář.

Návod na vyplnění elektronické registrace

Na základě této elektronické registrace vám bude přiděleno registrační číslo, čas zápisu a třída, kde bude proveden. Informace obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Toto číslo si dobře uchovejte. Vaše dítě je pod ním vedeno a objeví se na zápisovém listu.

! Prosíme o důkladnou kontrolu údajů, které
do el. přihlášky vyplňujete (tel. číslo, e-mail, atd.),
na základě kterých vás můžeme následně kontaktovat !

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno provést registraci
v termínu 8. 4. 2021 do 16 hod u zástupkyně ředitele.

Nezaměňujte prosím tuto registraci se zápisem dítěte do školy!

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutno přinést doporučující posudky z vyšetření ve školském poradenském zařízení a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádáme rodiče, kteří jsou v karanténě, aby toto škole telefonicky (e-mailem) oznámili a zápisový list dodali okamžitě po skončení karantény.
Elektronickou registraci ovšem i tak provést musíte!

Dokumenty k zápisu

Zápisový list (PDF)

 • Případné dotazy k vyplnění zápisových listů - Pá 9. 4. 2021. 9 hod až 12 hod na čísle 378 027 115

Žádost o odklad (PDF)

Způsoby podání žádost k zápisu (PDF)

Vyplněné žádosti zasílejte

 1. datovou schránkou školy - br2mv8d (předmět zprávy "ZÁPIS")
 2. e-mailem s platným elektronickým podpisem (předmět zprávy "ZÁPIS")
 3. poštou na adresu školy (datum odeslání nejdříve 9. 4. 2021)
 4. do schránky, která bude umístěna v hale školy (řiďte se časovým harmonogramem elektronické registrace)

Kritéria školy pro přijímání žáků 1. ročníků (PDF)

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 2. ZŠ bude zveřejněn pod registračními čísly nejpozději do 17. 5. 2021 na dveřích školy a na webových stránkách.

 


 

Vážení rodiče, uvedená doporučení Vám mohou pomoci posoudit, zda je Vaše dítě optimálně připraveno na školní docházku.


Co by mělo umět dítě, než půjde do 1. třídy:

 • Zná své jméno a příjmení, ví, jak se jmenují jeho rodiče a sourozenci.
 • Umí se obléknout, převléknout a obout si boty.
 • Umí uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam správně patří.
 • Dovede správně držet tužku a pastelky a kreslit s nimi.
 • Pozná barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dodržuje hygienu.
 • Poslouchá vyprávění druhého se zájmem a v klidu.
 • Umí zarecitovat básničku a zazpívat písničku.
 • Sleduje pozorně pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich s rodiči.
 • Uposlechne pokyny dospělého.
 • Umí pozdravit, poprosit, poděkovat, slušně se chová k dospělým i k dětem.

Předškoláčkům a jejich rodičům přejeme šťastnou cestu k zápisu i do školy!

Optimální připravenostNedostačující připravenost
Dítě se vyjadřuje ve větách a jednoduchých souvětích.
Schopnost konverzace s dospělými, spontánní popis dějů, poznatků, úvah.
Klade otázky.
Umí vyprávět o rodině.
Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí.
Orientace v okolí, zná svoje jméno, svoji adresu, jména rodičů.Nezná základní údaje o svém okolí.
Má rozvinuté základy logické paměti, umí počítat s pochopením, chápe vztah menší - větší, více - méně.Nedovede počítat, chybný úsudek.
Vyspělost v grafickém projevu – umí napodobit jednoduché písmo, zná několik tiskacích písmen.
Umí popsat, co nakreslilo.
Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou.Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy.Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod vedením.Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.
Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je hádavé, agresivní.
Samostatnost, umí se samo obléknout, najíst, udržuje si pořádek, správně plní úkoly, chce být užitečné.
Započaté práce se snaží dokončit.
Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž.
Dokáže vyhovět pokynům dospělých, i když jsou pro ně nemilé, chápe jejich nutnost.Neposlušné, odmítá vyhovět.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Ředitelské volno

Vážení rodiče, z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2.ZŠ

 

Aktuální informace k platbám ŠD na 2. pololetí naleznete zde.

ŠD

Aktuální informace týkající se kroužků ŠD naleznete zde.

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

se dozvíte z tohoto letáku

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

najdete v tomto dokumentu

Stravování na SOU

pro budoucí 2.B a 2.C je popsáno v těchto dvou dokumentech:
Soubor 1
Soubor 2

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

 

Vážení rodiče,
z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2. ZŠ

  

Rychlé kontakty

design by SITMP