Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Základní informace k GDPR v tomto dokumentu.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Oficiální název
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
  • zajištění zařízení školního stravování (jídelna) pro žáky a zaměstnance školy a pro žáky a zaměstnance ostatních škol
  • výchova a rozvoj talentované mládeže
  • zajištění provozu školního klubu

Doplňková činnost

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

 

Důvod a 
způsob založení

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Popis organizační struktury povinného subjektuOrganizační struktura
4.Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail.Kontaktní spojení
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Bankovní spojení

Školní jídelna - platby

Školní družina - platby

6.Identifikační číslo organizace (IČO).66362563
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 66362563

Škola není plátce daně z přidané hodnoty.

8.Dokumenty

1. Seznam hlavních dokumentů

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

3. Formuláře určené k podání žádosti

Dokumenty

Rozpočet

Formuláře

9.Formuláře
10.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přijímaní dětí k povinné školní docházce

Zápis do základní školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

11.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Osobně, písemně
na adresu školy
12.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Směrnice při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
13.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci,
- odložení žádosti,
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace, 301 00 Plzeň.
Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu zs2@zs2.plzen-edu.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Nejdůležitější předpisy:
Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
(.pdf, 251kb)

Právní předpisy města

Vybrané právní předpisy ČR

15.Sazebník úhrad za poskytování informací.V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši 202,00 Kč.1
16.Licenční smlouvy, výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy

1Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Škola do odvolání uzavřena

více informací zde.

Zápisy pro školní rok 2021/2022

Vše podstatné najdete v tomto článku.

Nejnovější informace MŠMT - přijímací řízení

najdete pod tímto odkazem.

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné v tomto dokumentu MPSV.

POZOR ZMĚNA!

Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se obědy do nádob pro cizí strávníky a nemocné děti vydávají od 10,30 hodin do 10,55 hodin.

Informace v souvislosti s COVID-19

seznam opatření v naší škole najdete v tomto souboru.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP