Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace k GDPR v tomto dokumentu.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení.

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí 
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování (viz zřizovací listina)

Doplňková činnost 

  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost (viz zřizovací listina) 

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura (organizační schéma - viz organizační řád)
4.Kontaktní spojeníKontakty odkaz
5.Případné platby lze poukázat

727 988 339/0800 - Školné
727 988 339/0800 - Stravné (hotově možno složit na pokladně v kanceláři vedoucí ŠJ)
727 988 339/0800 - Školní družina
(hotově možno složit na pokladně v kanceláři tajemnice školy)

6.IČO66362563
7.Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 66362563

Škola není plátce daně z přidané hodnoty.

8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina odkaz

8.2. Rozpočet:
Rozpočet odkaz

Stránky ÚMO odkaz

9.Žádosti o informace

Místo a způsob podání odkaz

10.Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Kontakty

Postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy odkaz

Přijímaní dětí k povinné školní docházce

Zápis do základní školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odkaz

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon odkaz

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání odkaz

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování odkaz

Pro ZŠ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání odkaz

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12.Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informaci
Sazebník odkaz

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14.Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zpráva odkaz

 

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru.